Poslanička grupa – Narodna skuština Republike Srbije

 

POSLANIČKA GRUPA – nadležnosti:

 

Poslaničku grupu čine poslanici Stranke u Skupštini Republike Srbije.

Poslanička grupa:

 • raspravlja o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine PC;
 • utvrđuje taktiku parlamentarnog nastupa poslanika;
 • stara se o stručnim pripremama poslanika za debatu;
 • koordinira poslove u pogledu podnošenja zakonskih predloga, inicijativa, amandmana, deklaracija i rezolucija;
 • koordinira delovanje poslanika u radu skupštinskih odbora i drugim oblicima parlamentarnog delovanja;
 • brine se o kontaktu poslanika sa izbornom bazom;
 • konkretizuje odluke organa Stranke koje se odnose na strategiju i taktiku parlamentarnog delovanja.

Poslaničkom grupom rukovodi predsednik Poslaničke grupe Stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sastanku Poslaničke grupe može prisustvovati Predsednik Stranke, kao i drugi funkcioneri Stranke koje odredi predsednik Stranke.

Odredbe o radu Poslaničke grupe u Skupštini Srbije shodno se primenjuju i na poslaničke grupe u skupštinama Pokrajina, odnosno na odborničke grupe i odbornike u skupštinama lokalne samouprave.

Prava i dužnosti poslanika odnosno odbornika, i rad poslaničkih odnosno odborničkih grupa uređuje se posebnim Pravilnikom.

 

 

SPISAK OBORA NARODNE SKUPŠTINE U KOJIMA SU POSLANICI:

 

 • ODBOR ZA ODBRANU I UNUTRAŠNJE POSLOVE
 • ODBOR ZA SPOLJNE POSLOVE
 • ODBOR ZA PRAVOSUĐE, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
 • ODBOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • ODBOR ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU
 • ODBOR ZA FINANSIJE, REPUBLIČKI BUDŽET I KONTROLU TROŠENJA JAVNIH SREDSTAVA
 • ODBOR ZA KULTURU I INFORMISANJE
 • ODBOR ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I INFORMATIČKO DRUŠTVO
 • ODBOR ZA KOSOVO I METOHIJU
 • ODBOR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
 • ODBOR ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA
 • ODBOR ZA ADMINISTRATIVNO-BUDŽETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA
 • ODBOR ZA KONTROLU SLUŽBI BEZBEDNOSTI
 • ODBOR ZA PRAVA DETETA
 • SPISAK DELEGACIJA I OSTALIH RADNIH TELA  NARODNE SKUPŠTINE U KOJIMA SU POSLANICI SDPS
 • DELEGACIJA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO
 • PARLAMENTARNI ODBOR ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE
 • DELEGACIJA U INTERPARLAMENTARNOJ UNIJIDELEGACIJA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI MEDITERANA
 • RADNA GRUPA ZA INICIJATIVE, PETICIJE, PREDSTAVKE I PREDLOGE