GLAVNI ODBOR STRANKE

Glavni odbor je najviši organ odlučivanja Stranke u periodu između dva kongresa.

Glavni odbor broji 250 članova u stalnom sastavu.

Članove Glavnog odbora bira Kongres, s tim što jedan broj mesta može ostati upražnjen i popunjen odlukom Glavnog odbora, koje se vrši na predlog Predsednika Stranke.

Popunjavanje Glavnog odbora može se obaviti u više navrata.

Do popune Glavnog odbora sa punim brojem članova u stalnom sastavu, Glavni odbor punovažno odlučuje sa trenutnim brojem članova, tako da se kvorum za rad utvrđuje na osnovu tog trenutnog broja članova.

 

 

Nadležnost Glavnog odbora

 

Stalni sastav Glavnog odbora:

 

 • utvrđuje pravce i ciljeve političke aktivnosti između dva Kongresa, prati njihovo ostvarivanje i za to odgovara Kongresu;
 • predlaže Kongresu izmene i dopune Programa i Statuta Stranke, osim u izuzetnim slučajevima kada to radi Predsednik Stranke;
 • predlaže Kongresu kandidata za Predsednika Stranke polazeći od inicijativa organizacija i organa Stranke;
 • na predlog Predsednika Stranke bira potpredsednike Stranke, predsednika Političkog saveta i generalnog sekretara;
 •  na predlog Predsednika Stranke verifikuje sastav Predsedništva;
 • na predlog Predsednika Stranke bira Predsednika Izvršnog odbora i Izvršni odbor;
 • donosi odluku o učešću na izborima;
 • donosi odluku o savezu i koalicijama na republičkom nivou na predlog Predsedništva Stranke;
 • usvaja Izborni program Stranke;
 • na predlog Predsednika Stranke, u periodu između dva kongresa, bira članove Glavnog odbora do punog broja članova stalnog sastava;
 • može, posebnom odlukom, pojedina svoja ovlašćenja preneti na Predsednika Stranke, Predsedništvo ili Izvršni odbor Stranke;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • vrši i druge poslove koji su mu ovim Statutom stavljeni u nadležnost.