Rodna ravnopravnost

U skladu sa članom 48. Zakona o rodnoj ravnopravnosti, a na osnovu člana 71. Statuta Socijaldemokratske partije Srbije, usvojen je:

 

PLAN DELOVANJA SA POSEBNIM MERAMA ZA PODSTICANJE I UNAPREĐIVANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI I URAVNOTEŽENE ZASTUPLJENOSTI POLOVA U ORGANIMA STRANKE I PRILIKOM PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORE POSLANIKA I ODBORNIKA ZA PERIOD 2022.-2026. GODINE

 

 

Načelo rodne ravnopravnosti jedno je od temeljnih vrednosti modernih demokratskih društava, zasnovano na ideji o jednakosti ljudskih bića kao pripadnika ljudske zajednice. Načelo rodne ravnopravnosti polazi od toga da sva ljudska bića imaju pravo da razvijaju svoje sposobnosti, usavršavaju i realizuju lične kapacitete i da niko nema pravo da ih u tome onemogućava gurajući ih u unapred zadate rodne uloge.

 

 

Rоdnа rаvnоprаvnоst pоdrаzumеvа јеdnаkа prаvа, оdgоvоrnоsti i mоgućnоsti, rаvnоmеrnо učеšćе i urаvnоtеžеnu zаstuplјеnоst žеnа i muškаrаcа u svim оblаstimа društvеnоg živоtа, јеdnаkе mоgućnоsti zа оstvаrivаnjе prаvа i slоbоdа, kоrišćеnjе ličnih znаnjа i spоsоbnоsti zа lični rаzvој i rаzvој društvа, јеdnаkе mоgućnоsti i prаvа u pristupu rоbаmа i uslugаmа, kао i оstvаrivаnjе јеdnаkе kоristi оd rеzultаtа rаdа, uz uvаžаvаnjе biоlоških, društvеnih i kulturоlоški fоrmirаnih rаzlikа izmеđu muškаrаcа i žеnа i rаzličitih intеrеsа, pоtrеbа i priоritеtа žеnа i muškаrаcа prilikоm dоnоšеnjа јаvnih i drugih pоlitikа i оdlučivаnjа о prаvimа, оbаvеzаmа i nа zаkоnu zаsnоvаnim оdrеdbаmа, kао i ustаvnim оdrеdbаmа.

 

 

Rodna ravnopravnost podrazumeva pravo na jednakost i pravo na različitost, pa se moraju uzeti u obzir, afirmisati, pozitivno vrednovati i podržavati različita ponašanja, težnje i potrebe muškaraca i žena.

 

 

Put ka rodnoj ravnopravnosti je društveno prihvatanje jednakih šansi i muškaraca i žena da učestvuju i da kontrolišu dobra i resurse zajednice čiji su članovi. Time bi se u budućnosti razrešavali istorijski nasleđeni nepravedni odnosi moći, dominacije, potčinjenosti i prikrivene i podrazumevajuće diskriminacije na društvenom, političkom, ekonomskom, kulturnom i obrazovnom planu, kao i u ličnom životu svakog pojedinca.
Socijaldemokratska partija Srbije opredelila se da suštinski podržava Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost i pridržava se u potpunosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

 

 

U skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, uravnotežena zаstuplјеnоst pоlоvа obezbeđuje se prilikom predlaganja kandidata za narodne poslanike I odbornike na način i u skladu sa propisima kojima se uređuju izbori. Uravnotežena zastupljenost pоstојi kаdа је zаstuplјеnоst јеdnоg оd pоlоvа izmеđu 40–50% u оdnоsu nа drugi pоl.
U skladu sa navedenim Zakonom kao i svetskim Konvencijama o rodnoj ravnopravnosti, Socijaldemokratska partija Srbije se obavezuje na minimalnu kvotu učešća manje zastupljenog pola u stranačkim funkcijama kao i prilikom predlaganja kandidata za izbore za narodne poslanike, poslanike i odbornike koja iznosi 40 %.
Do sada je Socijaldemokratska partija Srbije već uveliko premašila taj procenat, kako u broju članica stranke, tako i u broju funkcija koje obavljaju.
Tako na primer, u Poslaničkoj grupi Socijaldemokratska patija Srbije u XII sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, formiranoj nakon poslednjih parlamentarnih izbora održanih juna 2020. godine, od ukupno osam poslanika, pet su žene.

 

 

U okviru Plana delovanja definisana je strategija za postizanje i unapređenje rodne ravnopravnosti i uravnotežene zastupljenosti polova u obavljanju svih funkcija u stranci i to se jasno vidi iz Platforme o rodnoj ravnopravnosti koju je Forum žena usvojio prilikom svog formiranja 2011. godine.

 

 

Ciljevi Platforme o rodnoj ravnopravnosti Socijaldemokratske partije Srbije
– Razvijanje aktivne politike jednakih mogućnosti muškaraca i žena u svim oblastima društvenog života
– Snažnije podsticanje žena da uzimaju veće učešće u javnom, društvenom i političkom životu, kako unutar stranke, tako i šire
– Primena međunarodnih standarda koji obavezuju stranku da određen broj žena uzme aktivno učešće u donošenju svih političkih odluka
– Praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti u svim oblastima društvenog i političkog života
– Podrška zabrani pravljenja razlike po polu prilikom kandidovanja za bilo koju vrstu funkcije u stranci i šire
– Sankcionisanje bilo koje vrste rodne neravnopravnosti unutar stranke

 

 

Zadaci Foruma žena Socijaldemokratske partije Srbije u okviru ciljeva Platforme o rodnoj ravnopravnosti
– Izrada Godišnjeg plana u okviru koga su definisane aktivnosti, realizatori, kao i plan izveštavanja o sprovođenju plana mera, sa posebnim akcentom na aktivnosti koje doprinose podizanju svesti svih članova Partije o problematici rodne ravnopravnosti
– Usaglašavanje svih akata i dokumenata Partije koji za cilj imaju praćenje zakonodavstva kao i predloge za izmenu i dopunu stranačkih dokumenata koji doprinose boljim rešenjima kada je u pitanju kandidovanje za izbore odbornika i poslanika
– Posebna edukacija žena u okviru stranke o rodnoj ravnopravnosti i mogućnostima aktivnog učestvovanju u političkom životu zemlje
– Informisanje i jačanje motivacije najmanje aktivnih žena iz ruralnih sredina kako bi se obazbedila njihova podrška za sprovođenje planiranih ciljeva i zadataka
– Razvijanje potpunog partnerskog odnosa između muškaraca i žena unutar stranke, punog uzajamnog poštovanja i uvažavanja
– Prevazilaženje stereotipa i predrasuda o ženskim sposobnostima da zauzimaju javne funkcije i uspešno ih obavljaju
– Ravnomerna podela odgovornosti u donošenju svih relevantnih odluka u okviru stranke
– Praćenje sastava i ravnopravnosti podele stranačkih funcija po polovima prilikom kandidovanja za izbore na sve funkcije i imenovanja u organe javne vlasti, finansijske i druge institucije, ne zanemarujući suštinske kvalitete kandidata i funcionera
– Obezbeđivanje ostvarenja principa ravnopravnosti polova u toku sprovođenja postupka kroz sastav i rad organa za sprovođenje izbora, u skladu sa propisima kojima se uređuju izbori
– Zadatak Foruma žena je da kontroliše ravnomernu zastupljenost pri kandidovanju za funkcije unutar stranke i eventualne probleme iznese na redovnom zasedanju Glavnog odbora

 

 

Prvi Plan delovanja sa posebnim merama za podsticanje i unapređenje rodne ravnopravnosti Socijaldemokratska partija Srbije je donela još 2010. godine.
Plan delovanja sa posebnim merama za podsticanje i unapređenje rodne ravnopravnosti i uravnotežene zastupljenosti polova u organima stranke, i prilikom predlaganja kandidata za izbore poslanika i odbornika, Socijaldemokratske partije Srbije će i ubuduće usvajati svake četvrte godine, i objavljivati na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji.

 

 

U okviru mera koje će Socijaldemokratska partija Srbije preduzimati u narednom četvorogodišnjem periodu u vezi sa unapređenjem stanja rodne ravnopravnosti i uravnotežene zastupljenosti polova, stranka će:
nastaviti sa ostvarivanjem i unapređivanjem rodne ravnopravnosti u svim sferama političkog delovanja;
uskladiti svoje akte sa važećim propisima u oblasti rodne ravnopravnosti;
zaokružiti zakonsku obavezu rodne ravnopravnosti i uravnotežene zastupljenosti u svim organima stranke i njenim telima kao i u svim organizacijama stranke ustanovljenim po teritorijalnom principu;
nastaviti primenu rodne ravnopravnosti prilikom predlaganja kandidata za narodne poslanike, poslanike i odbornike na svim budućim izborima;
nastaviti da u svojim evidencijama članstva i drugim evidencijama obezbedi sistematsko praćenje rodne perspektive i razvrstavanje podataka po polu;
nastojati da svojim primerom, angažovanjem, edukacijama i prezentacijama poboljša i unapredi stanje rodne ravnopravnosti i urvanotežene zastupljenosti polova u svim segmentima društva;
obaveštavati nadležne organe o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
preduzimati druge radnje i aktivnosti u cilju zakonskog ostvarivanja i unapređivanja rodne ravnopravnosti i uravnotežene zastupljenosti polova.