Predsednik

 

Predsednik Stranke:

 

 • predstavlja i zastupa Stranku;
 • obezbeđuje jedinstveno funkcionisanje Stranke i zastupa njene interese u odnosima sa drugim političkim organizacijama i državnim organima u zemlji i inostranstvu;
 • predsedava Kongresom, Glavnim odborom i Predsedništvom Stranke, što je isključiva nadležnost predsednika, ili lica koje on odredi ili pismeno ovlasti;
 • predlaže Glavnom odboru potpredsednike, predsednika Izvršnog odbora, predsednika Političkog saveta i generalnog sekretara;
 • predlaže Predsedništvu predsednike odbora i njihov sastav, kao i internacionalnog sekretara;
 • imenuje portparola, šefa kabineta predsednika i savetnike predsednika;
 • delegira zaduženja potpredsednicima;
 • koordinira rad Poslaničke grupe;
 • predlaže kandidate za poslanike;
 • predlaže Glavnom odboru Izborni program;
 • može sazvati sednicu svakog organa i tela u Stranci;
 • vrši i druga prava i dužnosti od interesa za ostvarivanje ciljeva Stranke i rada organa Stranke, u skladu sa ovim Statutom