IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor Stranke je izvršno-politički organ Stranke.

Izvršnim odborom Stranke rukovodi predsednik Izvršnog odbora Stranke.

Izvršni odbor Stranke iz svog sastava bira potpredsednike Izvršnog odbora Stranke, na predlog predsednika Izvršnog odbora Stranke.

Izvršni odbor Stranke čine predsednik, četiri potpredsednika i najviše 25 članova.

Predsednik Izvršnog odbora vrši dopunu članova Izvršnog odbora Stranke do punog sastava Izvršnog odbora.

 

Nadležnost Izvršnog odbora:

 

 • sprovodi politiku Stranke;
 • priprema predloge za sednice Glavnog odbora i Predsedništva;
 • daje predloge i inicijative u funkciji ostvarivanja politike Stranke i odluka Glavnog odbora i Predsedništva;
 • usvaja Pravilnik o radu Foruma žena i Foruma mladih, kao i drugih oblika organizovanja Stranke;
 • daje saglasnost Opštinskim i Gradskim odborima na liste kandidata za odbornike;
 • obrazuje Prvostepenu disciplinsku komisiju Stranke ;
 • koordinira rad odbora, foruma i svih drugih oblika organizovanja unutar Stranke;
 • daje saglasnost na Statutarne odluke opštinskih, gradskih i pokrajinskih organizacija;
 • stara se o vezama Stranke sa inostranim organizacijama, članovima i simpatizerima pokreta u inostranstvu;
 • donosi Poslovnik o svome radu i druge akte u skladu sa Statutom;
 • vrši poslove vezane za praktičnu realizaciju odluka, zaključaka i stavova Glavnog odbora i Predsedništva;
 • propisuje način i oblike organizovanja ogranaka u inostranstvu;
 • rešava probleme koji se javljaju u radu Stranke;
 • stara se o unapređenju unutrašnje organizacije i infrastrukture Stranke;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Stranke.