PREDSEDNIŠTVO

Predsedništvo je operativno-politički organ Stranke.

 

Predsedništvo Stranke, po pravilu, čine:

 

 • predsednik;
 • potpredsednici;
 • predsednik Izvršnog odbora Stranke;
 • predsednici pokrajinskih odbora;
 • predsednik Političkog saveta;
 • generalni sekretar Stranke;
 • predsednica Foruma žena;
 • predsednik Foruma mladih;
 • predsednik Gradskog odbora Beograd.

Sednicama Predsedništva mogu prisustvovati i druga lica no pozivu Predsednika Stranke

 

 

Nadležnost Predsedništva

 

Predsedništvo:

 

 • koordinira aktivnosti Stranke u cilju ostvarivanja Programa i politike Stranke i stavova i odluka Glavnog odbora;
 • na predlog Predsednika formira Odbor za pripremu Kongresa;
 • priprema sednicu Glavnog odbora, izuzev kada je samoinicijativno sazove Predsednik Stranke;
 • potvrđuje Statutarnu odluku Pokrajinske organizacije;
 • sprovodi odluke Glavnog odbora;
 • bira članove Političkog saveta, predsednike i članove odbora, saveta, komisija i drugih oblika organizovanja, kao i internacionalnog sekretara;
 • utvrđuje kandidate za narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije;
 • utvrđuje kandidate za poslanike u Skupštini AP-a;
 • predlaže Glavnom odboru saveze i koalicije na republičkom nivou;
 • predlaže donošenje odluke o učešću na izborima;
 • predlaže izborni program;
 • donosi odluku o stupanju u izborne koalicije i saveze na lokalnom i pokrajinskom nivou, na predlog opštinskih, gradskih i pokrajinskih organizacija;
 • donosi odluku o udruživanju Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu i o spajanju Stranke sa drugim političkim strankama;
 • daje saglasnost na izbor kandidata za predsednika opštine;
 • daje saglasnost na izbor kandidata za gradonačelnika;
 • daje saglasnost na izbor kandidata za opštinske i gradske funkcionere;
 • odlučuje o uskraćivanju podrške funkcionerima u lokalnoj, gradskoj, pokrajinskoj i republičkoj vlasti i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave, pokrajina i Republike;
 • donosi odluke o imenovanju poverenika na predlog IO Stranke;
 • bira predsednika i članove Drugostepene disciplinske komisije;
 • odlučuje o obrazovanju stranačkog glasila, imenuje predsednika i članove Izdavačkog saveta i glavnog i odgovornog urednika;
 • verifikuje sastav inicijativnih odbora;
 • daje saglasnost za osnivanje odbora Stranke, donosi Pravilnik o konstitutivnoj konferenciji opštinskih, gradskih i pokrajinskih organizacija;
 • donosi Pravilnik o organizaciji i radu regionalnih odbora.
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • vrši i ostale poslove u skladu sa ovim Statutom.