Generalni sekretar

Nadležnosti Generalnog sekretara

 

  • vrši funkciju sekretara Glavnog odbora i predsedništva Stranke;
  • rukovodi radom Stručne službe koja obavlja administrativne i tehničke poslove u Stranci
  • vodi evidenciju o plaćanju članarine i o tome podnosi izveštaj;
  • obavlja i druge poslove koje mu Glavni odbor, Predsedništvo i Izvršni odbor daju u nadležnost.