Karanac se sastala sa ambasadorom Islamske Republike Iran