Karanac: Države institucionalno da urede okvir za pružanje pomoći u zaštiti od katastrofa